Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tussen Bruis Orthopedagogenpraktijk, voorts te noemen “de pedagoog” en haar cliënten.


Algemeen

Artikel 1:

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de pedagoog en cliënt, en tussen de door de pedagoog ingeschakelde derde en cliënt.

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 2:

 1. De pedagoog voert de hulpverlening uit volgens de afspraken in de overeenkomst. De pedagoog voert de hulpverlening uit volgens het met de cliënt samen op te stellen behandelplan.

2. Als de pedagoog de afgesproken hulpverlening niet conform de overeenkomst of, indien aanwezig, het behandelplan kan verlenen, stelt de pedagoog de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt de afgesproken hulpverlening niet conform de overeenkomst of, indien aanwezig, het behandelplan kan ontvangen, stelt de cliënt de pedagoog daarvan meteen in kennis.

3. De pedagoog evalueert de overeenkomst of het behandelplan minimaal éénmaal tussentijds en na afloop van de geleverde diensten en/of het behandelplan. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse evaluatie. De evaluatie en de bijstellingen leggen pedagoog en cliënt schriftelijk vast.

4. Indien tussentijds afwijken van de overeenkomst of het behandelplan noodzakelijk is, is toestemming van de cliënt vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde afwijking van de overeenkomst of, het behandelplan kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.

5. De pedagoog instrueert individuele hulpverleners over de rechten van de cliënt ten aanzien van de overeenkomst of zijn behandelplan en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.

6. Als de pedagoog de afgesproken hulp niet verleent, biedt de pedagoog de cliënt (zonder dat de cliënt hem in gebreke hoeft te stellen) een redelijke genoegdoening aan.

7. Als de cliënt voor een bepaalde periode of bepaald moment geen hulp of diensten wenst te ontvangen, meldt de cliënt dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de pedagoog. Doet cliënt dit niet, dan kan de pedagoog kosten in rekening brengen aan de cliënt, tenzij de cliënt kan aantonen dat hij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af.

Betaling

Artikel 3:

1. De cliënt is de pedagoog de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen hulpverlening en diensten voor zover deze niet op grond van de WLZ, de Wmo 2015, de Jeugdwet of de Zvw rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente respectievelijk de zorgverzekeraar worden betaald.

2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van hulpverlening en diensten stuurt de pedagoog een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt. De cliënt is verplicht de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen.

3. De pedagoog stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.

4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de pedagoog gerechtigd rente en buitengerechtelijke incasso kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken

Artikel 4:

1. Alle door de pedagoog aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de pedagoog, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt.

2. Indien de pedagoog aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van de pedagoog hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de pedagoog het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

Opzegging

Artikel 5:

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft de pedagoog recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de pedagoog zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de pedagoog, zal deze in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de pedagoog extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.

Opschorting en ontbinding

1. De pedagoog is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- Na het sluiten van de overeenkomst de pedagoog ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is de pedagoog bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de pedagoog op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien de pedagoog de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De pedagoog behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Overmacht

Artikel 7:

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de pedagoog of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de pedagoog of cliënt niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover de pedagoog ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de pedagoog gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Incassokosten

Artikel 8:

1. Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt.

2. Indien de pedagoog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.

4. Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Geschillen, toepasselijk recht

Artikel 9:

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen de pedagoog  en de cliënt als opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

4. Voor klachten over de begeleiding kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot Klacht&Company, www.klachtencompany.nl.

Privacy

Artikel 10:

De pedagoog neemt bij het bewerken van (persoons)gegevens van en over cliënt in ieder geval in acht:

a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

b. Voor zover de gegevens vallen onder de artikelen 7:446-7:468 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen daar bepaald.